sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Slovenský

Advokātska kancelāria Studio Legale Sutti, ktorā sa v r. 1993 spojila s advokātskou kancelāriou Monti & Partners, vyvijajūcu aktivitu vo viac-menej zhodných zāležitostiach od r. 1927, pôsobí už 50 rokov v oblasti “prāvnych služieb podnikom”, a jej aktivita je v sūčasnej dobe vykonāvanā troma oddeleniami, ūzko spolupracujūcími, ktoré sa zaoberajū záležitosťami nižšie opísanými. Popri jurisdikcii a talianskom prāve boli nāsledkom otvorenia našich kancelārií v Sofii, Belehrade a Bukurešti na jurisdikciu a bulharské, srbskē a rumunskē prāvo, rozšírené samotné služby.

**Oddelenie obchodného práva a hospodárského práva**

 • obchodné zmluvy (poradenstvo, redigovanie zmluv, vytváranie vzorov, asistencia pri jednaniech v Taliansku a v zahraničí) a riešenie nasledujūcich sporov sūdnou cestou a prostredníctvom arbitráže,
 • právo obchodných společností, bankové a finančné právo vrátane fūzií, akvizícií, inkorporácií, reorganizácie koncernov, reštrukturalizācie; “IPO’s”, spravovanie finančných prostriedkov obchodných spoločností (“corporate finance”), zriaďovanie zahraničných poboček, špekulācia na zisk s vypožičanými peniazmi (“leverage”) a kúpa spoločností vlastným podnikovým vedením (“management by-outs”) vrátane zodpovedajúcej starostlivosti,
 • medzinárodný obchod a colné právo,
 • inženierské zmluvy, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (“joint-ventures”),
 • obchodný prenájom a operácie týkajúce sa nehnutel˅ností,
 • zprostredkovatel˅skē právo (vyjednávanie, dodavatel˅stvo; udel˅ovanie licenčného práva alebo koncesu k prevádzaniu obchodnej činnosti vuyžívaním know-how a duševnēho vlastníctva iného, skúsenejšieho obchodníka
  (“franchising” ) atď.),
 • poistné právo,
 • podniková zodpovednosť za škody podl˅a občianského práva a zodpovednosť za výrobok,
 • “e-commerce” – ako medzi dvôma podnikmi, tak medzi podnikom a zákaznikom,
 • vymáhanie dlhu súdnou cestou – advokátska kancelária disponuje rozsiahlou sieťou korešpondetov po celom území Talianska a v hlavných európskych mestách,
 • konkurzné právo,
 • plavebné a dopravné právo – oblasť, ktorej aktivita je koordinovaná našou kanceláriou v Janove,
 • auditing a bezpečnosť práce na pracovisku, zpracovanie osobných údajov atď.,
 • sprāvné právo a riešenie sprāvne-právnych sporov vrátane práva životného prostredia a financovanie projektov (“project financing”),
 • privatizácia – so zameraním na juho-východnú Európu,
 • obchodné trestné právo – so špeciálnym zameraním na talianskú, srbskú a rumunskú jurisdikciu.

**Oddelenie práva duševného vlastníctva (priemyslného práva)**

 • patentové právo, právo užitných vzorov a právo vynálezov,
 • ochranné známky a označenia majúce rozlišovaciu schopnosť,
 • autorské právo – predovšetkým oblasť ochrany designu, módnych výtvorov a ochrany softwaru,
 • licenčné zmluvy – prevody technológií, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (“joint-ventures”), “merchandising”, udel˅ovanie licenčného práva alebo koncesu k prevádzaniu obchodnej činnosti využívaním know-how a duševného vlastníctva iného, skúsenejšieho obchodníka (“franchising”),
 • “nekalá” súťaž, kartelové (antitrustovē) právo – vrátane procedúry pred národnými úradmi pre hospodársku súťaž a pred orgány ES a ESD,
 • právo reklamy a médií (mediálne právo) – vrátane riadenia pred národným úradom pre reklamu,
 • právo informačných technológií,
 • trestné priemyslné právo, falšovanie (odpovednostné aspekty priemyslného prāva).

V prebehu r. 1994 boli zavedené kompletné služby patentové kancelárie (predcházajúce výzkumy, vklady ochranných známok, predkladanie žiadostí o patenty, obnovovacie riadenie, atď.) prostredníctvom špecifickēho prispievania zo strany odborníkov prijatých ako patentový právni zástupcovia (“patent attorney”, “patent liason agent”), ktorými podl˅a naších informácií disponujeme ako jediná advokátska kancelária v Taliansku in-house.

**Oddelenie pracovného práva**

 • individuálne pracovné právo,
 • právo zamestnávatel˅ov vrátane zmluv obchodných riaditel˅ov (“managers’ contracts”),
 • právo sociálneho zabespečenia a s ním súvisiace právne spory,
 • kolektívne pracovné právo,
 • trestné pracovné právo (zodpovednostný aspekt pracovného práva),
 • prisťahovalectvo týkajúce sa právnických osôb (“corporate immigration”).

**Aplikované právo medzinárodnej fiskálnej sústavy a daňové a poplatkové právo**

 • zdaňovanie, medzinárodné daňové plánovanie,
 • talianské daňové osvedčenie,
 • daňové a poplatkové právne spory,
 • daňové a poplatkové trestné právo.

Doplnenie najnovšími odbornými údajmi v uvedených sektorech je zaistené univerzitnou aktivitou, didaktikou, výskumy niektorých našich pracovníkov v oblasti priemyslného práva, medzinárodného práva, práva medzinárodného obchodu, komunitárneho práva, medzinárodnej fiskálnej sústavy a civilného procesu, ktoré vyústily v rôzne významné publikácie. Další spolupracovníci advokátskej kancelárie SLS môzu ponúknuť zahraničnú odbornú kvalifikáciu alebo sú prijímaní ako patentoví právni zástupcovia či komerční právnici.
Osobné, biografické a životopisné údaje našich pracovníkov sú k dispozici na všetkých popredných medzinārodných profesných ročenkāch zahrňujúce Martindale-Hubbel, International Consultants, DatenInfoService, Simons atď. Niektorí z pracovníkov a spolupracovníkov advokātskej kancelārie disponujú taktiež so svojou vlastnou internetovou strānkou ako napr. Simona Cazzaniga, Giuliano Pennisi a  Tito Ballarinoi. Na strānke “Personal Membership” sú uvedené rozlišnē asociācie, zväzy a profesné organizácie, ktorých sú súčasne člennmi.

Advokátska kancelária je členom početných organizácií, asociácií a obchodných komôr, ktoré sú uvedené na strānke “Firm’s Membership”.
Okrem ústredných sídiel v Miláne a ich pobočiek v Janove a v Ríme, disponuje troma decentralizovanými kanceláriemi v Lombradii, a to v Abbiategrasso (MI) pre juho-východnú oblasť milánského okresu a oblasť Pavie, v Monze pre oblasť Monzi a Brianzi a v Trascore Balneario (BG) pre oblasť Bergama a Brescie. Od r. 1992 mā SLS k dispozici taktiež dve reprezentatívne kancelárie v Tokyu a Londýne – obohatené mimochodom digitálnym vysokorýchlostným prepojením so zdrojmi našich talianských kancelárií a s talianskými obchodnými komorami – ktorých výlučným účelom je poskytnúť taliansku či bulharsku, srbsku a rumunsku právnu pomoc na mieste.
Čo sa týká medzinárodnej spolupráce, využíváme prítomnosť početných zahraničných odborníkov v úlohách našich zamestancov, ktorých materským jazykom je angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, japončina a fínština (vrátane bulharského, rumunského a srbochorvátského jazyka), s výraznými poznatkami právneho poriadku ich pôvodného štátu.

Sme schopní spravovať naše vzťahy a kontakty a vymieňat si informácie takmer vo všetkých európskych jazykoch na hlavných komunikačných kanāloch (poštou, dennou poštou, telefaxom, telefonnou linkou, PC-faxem, elektronickou poštou na Internete/compuservem/videotelem, videokonferenciami) a na všetkých nejbežnejších pamäťových médiách.

Od mája 1989 kontakty s klientmi advokátskej kancelárie sú vedené taktiež prostredníctvom publikácie “Newsletteru” vydávaného každé tri mesiace a obsahujúcého informácie všeobecnēho charakteru, ktorý je rozširovaný prostredníctvom poštového zasielania alebo e-mailom. Od júna 1991 vychádza v medzinárodnej edícii v anglickom jazyku, ktorá je účelovo zameraná na našich zahraničných klientov a dopisovatel˅ov. Mnohē dalšie texty v taliančine a v iných jazykoch sú dostupné na týchto internetových strānkāch.
Bližšie informācie o procedúrach prijímania nových pracovníkov a možnostiach stáží sú k dispozícii na našich internetových stránkách pod označením “Recruitment”.

Right Menu Icon