sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Norsk

Studio Legale Sutti har efter sammanslagningen 1993 med Monti & Partner, som själva kan se tillbaka på en lång tradition av kontinuerlig verksamhet sedan 1927, varit verksam inom affärsjuridik i femtio år. Vår verksamhet inom nedanstående rättsområden är uppdelad på tre avdelningar som sinsemellan har ett tätt samarbete. Efter öppnandet av våra kontor i Sofia, Belgrad och Bucharest omfattar våra tjänster, förutom Italiensk, även Bulgarisk och Jugoslavisk rätt och jurisdiktion.

**AVDELNING FÖR HANDELSRÄTT**

 • Kommersiell avtalsrätt (rådgivning, utarbetande av avtal, assistans vid förhandlingar i Italien och utomlands) och härmed sammanhängande tvister i såväl domstol som i skiljeförfarande;
 • Bolagsrätt, Bank- och Börsrätt (innefattande fusioner, företagsförvärv, omorganisering av koncerner, genomförande av börsintroduktioner av företag, corporate finance, bildande av dotterbolag och filialer, leveraged and management buyouts och tillhörande due diligence);
 • Handelsavtal (agentavtal, distributionsavtal, franchising etc.);
 • Rådgivning och assistance vid revision och uppfyllande av krav på arbetsplatsäkerhet och iakttagande av data- och informationsskydd;
 • Internationell Import-Exporträtt och tullföreskrifter;
 • Uppdragsavtal, konstruktionsavtal och joint-ventures;
 • Fastighetsrätt;
 • Civilrättsligt ansvar för företags ställföreträdare och produktansvar;
 • E-handelsrätt, både B2B och B2C;
 • Kreditindrivning, härför förfogar vi över ett omfattande kontaktnät över hela Italien; Obeståndsrätt;
 • Sjö- och transporträtt, företrädesvis genom vårt kontor i Genova;
 • Skatterätt, framför allt skattemässig planering för företag och skatterättstvister med italienska finansmyndigheter och inför finansdomstolar, detta även via våra skatterådgivare.

Då det hos italienska och utländska klienter finns en ständigt växande efterfrågan på juridisk rådgivning inom ett antal speciella områden återfinns inom denna avdelning även kompetens inom ett antal nischområden, särskilt Närings-, Miljö-, och Skattestraffrätt och även Företagsförvaltningsrätt och Miljörätt.

**AVDELNING FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD OCH KONKURRENSRÄTT**

 • Patent- och Användarskyddsrätt;
 • Varumärkes- och Känneteckensrätt;
 • Upphovsrätt, särskilt inom området för skydd av design, mode och mjukvara;
 • Licensrätt, avtal för överföring av teknologi, merchandising;
 • Franchising, Medierätt, Marknadsrätt, inklusive förfaranden vid det nationella Marknadsrådet;
 • Konkurrens- och Kartellrätt, inklusive förfaranden vid den Nationella Kartellmyndigheten såväl som inför den Europeiska Kommissionen och den Europeiska domstolen;
 • EDB-rätt, Telekommunikations- och Datarätt;
 • Straffrätt inom området för industriellt rättskydd.

Sedan 1994 tillhandahåller vi därutöver, genom våra Patentadvokater, kompetens inom områdena för Nyhetsefterforskning, Varumärkes- och Patentansökningar. Enligt vår vetskap är vi den enda advokatbyrån i Italien som förfogar över sådan service in-house.

**AVDELNING FÖR ARBETSRÄTT**

 • Individuell arbetsrätt;
 • Arbetsrätt för företagsledare, Managers’ Contracts;
 • Industriförhållanden;
 • Social- och Pensionsförsäkringsrätt;
 • Kollektiv arbetsrätt;
 • Straffrättsliga aspekter av arbetsrätt;
 • Corporate immigration.

Den fortlöpande vidareutbildningen inom dessa enskilda områden säkerställs genom ett antal av våra medarbetares samarbeten med Universiteten i Milano inom områdena för Handelsrätt, Industriellt rättsskydd, Internationell rätt och Civilrätt. Därtill har flertalet av byråns medarbetare publicerat betydande artiklar och uppsatser på teman av nationellt och internationellt intresse. Några har dessutom ingenjörsexamen och kan verka som Patentadvokater och Skatterådgivare nationellt och internationellt.

En fullständig översikt över meritförteckning, yrkesmässig bakgrund, prestationer och personliga medlemskap för den aktuella medarbetaren hos Studio Legale Sutti finner Ni i alla internationellt erkända advokatförteckningar (t.ex. Martindale-Hubbel, International Consultants, European Law Directory, Kime’s, the Legal500 series, American Bank Attorneys Directory, International Law Directory, Simmons, etc.). Några av byråns medarbetare har även egna hemsidor, se Simona Cazzaniga, Giuliano Pennisi, Tito Ballarino. På sidan Personal membership finns de olika föreningar, kamrar och yrkesrelaterade organisationer, vari dessa personer är medlemmar, uppräknade.

Byrån är själv medlem i ett stort antal organisationer, föreningar och handelskamrar och dessa finns, tillsammans med respektive länkar, uppräknande på sidan Firm’s Memberships. Studio Legale Sutti har, utöver huvudkontoret i Milano och filialerna i Genova och Rom, såväl tre lokala kontor i Lombardia; Abbiategrasso (MI), för den sydvästra delen av Milano och området runt Pavia, i Monza (MI), för dess och Brianzas område och i Trescore Balneario (BG), för området runt Bergamo och Brescia, som representationskontor i London och Tokyo, som har tillgång, via kodad, digital höghastighetsförbindelse till de italienska kontorens resurser. De sistnämnda är medlemmar i de engelska och japanska handelskamrarna och har som funktion att erbjuda rättsligt bistånd till italienska aktörer på plats (såväl som, vid behov, till bulgariska och jugoslaviska).

Beträffande internationella förhållanden drar vi dessutom fördel av att ha medarbetare med annat än italienskt modersmål, framför allt engelska, tyska, franska, spanska, japanska, rumänska (utöver bulgariska och serbo-kroatiska) och med omfattande erfarenhet från deras hemjurisdiktioner.

Vi har möjlighet att sköta våra kontakter på de viktigaste europeiska språken med de viktigaste kommunikationsmedlen (post, snabbkurir, telefon, telegram, telefax/PC-fax, e-mail, Videotel, videokonferens) och vi använder oss av de vanligaste digitala och analoga arkiveringsinstrumenten.

Sedan Maj 1989 sker byråns klientkontakter även via kvartalsvisa utskick, via post eller e-mail, av ett newsletter, vilket innehåller allmän information och nyheter. Sedan Juni 1991 skickas även en engelskspråkig version ut, som främst är avsedd för våra utlänska klienter och korresponderande kontor. En förteckning över de talrika uppsatser, skrivna av byråns medarbetare, på italienska och andra språk, som finns tillgängliga på internet e.l, finns här.

Vidare detaljer rörande ansökningsförfarande för nya medarbetare och praktik för utländska studenter och kollegor finns tillgängliga på sidan Recruitment/Foreign Lawyers.

Right Menu Icon