sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Český

Studio Legale Sutti je advokátní kancelář, kterā se r. 1993 spojila s Monti & Partners, vyvíjející aktivitu ve více méně shodných záležitostech odr. 1927. SLS působí již 50 let v oblasti právních služeb obchodním společnostem a jeho aktivita je v současné době vykonāvāna čtyřmi úzce spolupracujícími odděleními, které se zabývají níže popsanými záležitostmi. Služby advokátní kanceláře SLS se rozšířily nāsledkem otevření kanceláří v Sofii, Bělehradě, Bukurešti a Záhřebu na jurisdikci a právo bulharské, srbské, rumunské a chorvatskē vedle původní jurisdikce a prāva italského.

**Oddělení obchodního a hospodářského práva**

 • obchodní smlouvy (poradenství, redigování smluv, vytváření vzorů, asistence při jednáních v Itálii a v zahraničí) a řešení nāsledujících právních sporů soudní cestou či prostřednictvím arbitráže,
 • právo obchodních společností; bankovní a finanční právo včetně fúzí, akvizicí, inkorporací, reorganizací koncernů, restrukturalizací; “IPOs”; spravovāní finančních prostředků obchodních společností (“corporate finance”); zřizování poboček v zahraničí; spekulace na zisk s vypůjčenými penězi (“leverage”) a koupě společností vlastním podnikovým vedením (“management by-outs”),
 • mezinárodní obchod a celní právo,
 • zadávání dodávek v nabídkovém řízení, veřejných i soukromých; inženýrské smlouvy; podniky se zahraniční majetkovou účastí (“joint-ventures”),
 • obchodní nájem a operace týkající se nemovitostí,
 • zprostředkovatelské právo (jednatelství, dodavatelství; udělování licenčního práva nebo koncese k provozování obchodní činnosti využíváním know-how a duševního vlastnictví jiného, zkušenějšího obchodníka (“franchising”) atd.),
 • pojišťovací právo,
 • podniková odpovědnost za škody dle občanského práva a odpovědnost za výrobek,
 • “e-commerce” – jak mezi dvěma podniky, tak mezi podnikem a zákazníkem,
 • vymáhání pohledávek právní cestou – advokátní kancelář disponuje rozsáhlou sítí korespondentů po celé Itálii a v hlavních evropských městech,
 • konkurzní právo,
 • plavební právo a právo dopravy – oblast, jejíž aktivita je koordinovāna naší kanceláří v Janově,
 • auditing a bezpečnost práce na pracovišti; zpracování osobních dat atd.,
 • správní právo a řešení správně-právních sporů, včetně práva životního prostředí a financování projektů,
 • privatizace – se zaměřením na jiho-východní Evropu,
 • obchodní trestní právo – se zaměřením na italskou, srbskou, rumunskou a chorvatskou jurisdikci.

**Oddělení práva duševního vlastnictví**

 • patentové právo; právo užitných vzorů a právo vynálezů,
 • ochranné známky a označení mající rozlišovací schopnost,
 • autorské právo – především oblast ochrany designu, módních výtvorů a ochrany softwaru,
 • licenční smlouvy – převody technologií; podniky se zahraniční majetkovou účastí (“joint-ventures”); “merchandising”; “franchising”,
 • nekalá soutěž; kartelové právo – zde zahrnuty procedury před národními úřady pro hospodářskou soutěž, Evropskou komisí a ESD,
 • právo reklamy a mediální právo – zde zahrnuta řízení před národními úřady pro reklamu,
 • právo informačních technologií,
 • průmyslové trestní prāvo, padělání.

V průběhu r. 1994 byly také zavedeny kompletní služby patentové kanceláře (předcházející výzkumy, vklady ochranných známek, předkládání žádostí o patenty, obnovovací řízení atd.) prostřednictvím specifického přispění ze strany odborníků přijatých jako patentoví právní zástupci, kterými podle našich informací disponujeme jako jediná advokátní kancelář v Itálii “in-house”.

**Oddělení pracovního práva**

 • individuální pracovní právo,
 • právo zaměstnavatelů včetně smluv obchodních ředitelů (“managers’ contracts”),
 • kolektivní pracovní právo,
 • pracovní trestní právo (odpovědnostní aspekty pracovního práva),
 • přistěhovalectví týkající se prāvnických osob (“corporate immmigration”).

**Aplikované právo mezinárodní fiskální soustavy a daňové a poplatkové právo**

 • zdaňování a mezinárodní daňové plánování,
 • italské daňové osvědčení,
 • daňové a poplatkové právní spory,
 • daňové a poplatkové trestní právo.

Doplnění nejnovějšími odbornými údaji v uvedených sektorech je zajištěno mimo jiné univerzitní aktivitou, didaktikou či výzkumy některých našich pracovníků v oblasti Průmyslového práva, Mezinárodního práva, Práva mezinárodního obchodu, Práva EU, Mezinárodní fiskální soustavy a v oblasti Občanského procesu, které vyústily v různé významné publikace.

Další spolupracovníci SLS mohou nabídnout zahraniční odbornou kvalifikaci nebo působí jako patentoví právní zástupci či komerční právníci.
Osobní, biografické a životopisné údaje našich členů jsou k dispozici ve všech předních mezinárodních profesních ročenkách zahrnujíce Martindale-Hubbel, International Consultants, DatenInfoService, Simons atd. Někteří z pracovníků advokátní kanceláře disponují také svojí vlastní internetovou stránkou jako např. Simona Cazzaniga, Giuliano Pennisi a  Tito Ballarino.  Na stránce “Personal Memberships” jsou uvedeny rozličné asociace, svazy a profesní organizace, jichž jsou členy.

Advokátní kancelář je členem četných organizací, asociací a obchodních komor, kterē jsou uvedeny na strānce “Firm’s Memberships”. Kromě ūstředního sídla v Miláně a poboček v Janově a Římě, advokátní kancelář disponuje třemi decentralizovanými kancelářemi v Lombardii, a to v Abbiategrasso (MI) pro jiho-východní oblast milánského okresu a oblast Pavie, v Monze pro oblast Monzy a Brianzy a v Trescore Balneario (BG) pro oblast Bergama a Brescii. Od r. 1992 má také k dispozici dvě reprezentativní kanceláře v Tokiu a Londýně – obdařené mimo jiné digitálním vysokorychlostním propojením se zdroji italských kanceláří a s italskými obchodními komorami – jejichž výlučným účelem je poskytnout italskou právní pomoc na místě, popřípadě prāvní pomoc bulharskou, srbskou, rumunskou či chorvatskou.

Pokud se týká mezinárodní spolupráce, využíváme přítomnosti četných zahraničních odborníků v řadāch našich zaměstnanců, jejichž mateřskou řečí je angličtina, němčina, francouzština, španělština a japonština (včetně italštiny, bulharštiny, rumunštiny a srbochorvatštiny), s výraznými znalostmi právního řádu původu.

Jsme schopni spravovat naše vztahy a kontakty, a vyměňovat si informace téměř ve všech hlavních evropských jazycích, na hlavních komunikačních kanálech (poštou, kurýrem, telefonní linkou, prostřednictvím kabelu, telefaxem, PC-faxem, elektronickou poštou na Internetu/compuservem/videotelem, videokonferencemi) a na nejběžnějších paměťových médiích.

Od května 1989 kontakty s klienty SLS jsou vedeny také prostřednictvím publikace “Newsletteru” vydávaného každé tři měsíce a obsahujícího informace všeobecného charakteru, který je rozšiřovaný prostřednictvím poštovního zasílání či e-mailem. Od června 1991 vychází také v mezinárodní edici v anglickém jazyce, která je účelově zaměřenā na naše zahraniční klienty a dopisovatele. Četné další texty v italštině a dalších jazycích jsou dostupné na těchto internetových stránkách.

Bližší informace o procedurách přijímání nových pracovníků a možnostech stáží jsou k dispozici na našich internetových stránkách pod označením “Recruitment/Foreign Lawyers”.

Right Menu Icon