sutti_logo_re-logo-mark-full-color-rgb-864px@72ppi

Български

Адвокатското бюро, което се обедини през 1993 г. с Monti & Partners работещи в приблизително същата сфера на дейност от 1927 г., е ориентирано вече петдесет години към предоставяне правни услуги на търговски дружества.

Дейността е разпределена в три отдела, работещи в тясно сътрудничество, които са насочили усилията си в указаните по-долу области. След откриването на канторите в София и Белград, същите тези правни услуги се предоставят вече и в рамките на българската и сръбската юрисдикция.

**ТЪРГОВСКО – ПРАВЕН ОТДЕЛ**

 • търговски договори (консултиране, редактиране на договори, съдействие при водене на преговори в Италия и в чужбина) и разрешаване на свързани с тях спорни въпроси по съдебен и арбитражен ред;
 • право на търговското разпространение (представителство, дистрибуция, франчайзинг и т.н.);
 • проучвания и съдействие в сферата на безопасни условия на труд, използване от дружествата на персонални данни;
 • дружествено, банково и финансово право, включително сливания, вливания, реорганизации и преструктуриране, коропоративни финанси, откриване на клонове в чужбина, анализ на актуално състояние на дружества, мениджърско изкупуване на предприятие;
 • международна търговия и митническо право;
 • търгове, инженерни договори, създаване на смесени дружества;
 • консултиране по договори за отдаване под наем и по сделки с недвижими имоти;
 • отговорност на дружествата за недостатъци на готовия продукт;
 • електронна търговия: търговец-търговец и търговец-клиент;
 • право на търговската несъстоятелност, възстановяване на несъбираеми кредити със съдействието на мрежа от сътрудници на територията на Италия и в най-големите европейски градове;
 • морско и транспортно право дейността в тази сфера се управлява и координира от центъра в гр. Генуа на Студио Легале Сути;
 • корпоративно данъчно планиране и разрешаване на спорни въпроси във връзка с данъчното облагане осъществявано благодарение на наличието на експерти икономисти сред членовете на Студио Легале Сути.

В сферата на дейност на същия отдел са включени организационно и някои по-специфични правни услуги, възникнали в резултат на нарасналия интерес от страна на нашите италиански и чуждестранни клиенти от съдействие и консултации в сферата на наказателното, административното, данъчното и екологично право в частта им засягаща търговско правни въпроси.

**ИНДУСТРИАЛНО-ПРАВЕН ОТДЕЛ**

 • патенти за изобретения и полезни модели;
 • марки и отличителни знаци;
 • авторско право и по-специално защита на дизайнерски произведения и софтуерни продукти;
 • лицензионни договори, трансфер на технологии, франчайзинг, джойнт-венчър базиран на технологии;
 • медийно право и права на рекламна дейност;
 • нелоялна конкуренция и антитръстово законодателство;
 • консултиране в областта на комуникациите и програмните продукти;

От 1994 г., благодарение на съществения принос на патентните специалисти в нашия екип, Студио Легале Сути предоставя пълен набор правни услуги и в сферата на патентното посредничество, сред които – регистриране на марки и изобретения и поддържане действието им, проучване на приоритети и т.н.

**ТРУДОВО-ПРАВЕН ОТДЕЛ**

 • трудово-правни отношения;
 • индустриални отношения, процедури по пускане в действие на предприятие, достъп до Фонд заплати при временно прекъсване на работа, консултации по прехвърляне на търговско предприятие;
 • осигурително право, социални грижи и разрешаване на спорни въпроси в социално-правната сфера;
 • право на синдикалните организации;
 • административна и наказателна отговорност във връзка с трудово-правни въпроси;
 • движение на работна сила

Актуалността на професионалните познания и умения в горопосочените сфери е гарантирано и от извършваната от различни членове на Студио Легале Сути преподавателска, изследователска и научна дейност в областта на международното право, международната търговия, право на Европейския Съюз, гражданско-процесуалното право, индустриалното право, резултат на която са и различни значими публикации. Някои от сътрудниците на Студио Легале Сути са също така и международно признати специалисти.

Личната и професионална биографична информация за нашите членове може да бъде открита във всички основни международни професионални годишници, включително Martindale-Hubbel, International Consultants, Kime`s, DatenInfoService, Simmons и т.н. Някои от членовете на СЛС имат и собствена страница или уеб сайт в Интернет сред тях са Симона Кaдзанига, Джулиано Пенизи, Тито Баларино, Бруно Сасани, Густаво Гидини, Роберто Дини. На страницата Personal Memberships са изброени различни асоциации и професионални организации, в които те членуват.

От своя страна СЛС е член на многобройни организации, асоциации и търговско-промишлени палати, изброени със съответните препратки в страницата Firm`s Memberships, а също така освен центровете в Милано, Генуа и Рим, разполага с три офиса в Ломбардия в Абиатеграсо за югозападната част на провинцията, в Монца и Брианца и в Трескоре Балнеарио. От 1992 г. СЛС разполага с представителни офиси в Токио и Лондон членуващи в местните Търговски камари разполагащи с директна връзка с италианските центрове на СЛС.

Що се отнася до международните връзки имаме възможността да разчитаме на многобройни професионалисти част от нашия екип, чиито матерни езици са съответно английски, немски, френски, испански, японски, румънски, български, сръбски и които разполагат със значителен опит в правните системи на държавите по произход.

В състояние сме следователно да поддържаме контакти и да обменяме информация на всички основни европейски езици чрез всички известни средства за комуникация (поща, куриери, телефония, кабелни връзки, телефакс, пс-факс, електронна поща чрез Интернет/ Компюсерв / Видеотел), както и чрез най-разпространените запаметяващи устройства, дигитални и аналогови.

От месец май на 1989 г. контактите с клиентите на СЛС се осъществяват и чрез Нюзлетър издание публикувано на всеки три месеца и разпространявано по електронната и/или обикновената поща, което съдържа обща информация по теми и проблеми от работата на СЛС. От юни 1991 г. изданието има своя англоезична версия, адресирана основно към нашите чуждестранни клиенти и сътрудници. Тук са изброени многобройни разработки на различни езици, създадени от СЛС и членовете му и публично достъпни в Интернет или другаде.

Новините за процедурите по избор на нови юристи и за възможностите за стаж, предлагани на студенти и чуждестранни колеги се поместват на страниците на сайта професионален подбор.

Right Menu Icon