RSS Feed Facebook Twitter

 

Slovenský

 

Advokātska kancelāria Studio Legale Sutti, ktorā sa v r. 1993 spojila s advokātskou kancelāriou Monti & Partners, vyvijajūcu aktivitu vo viac-menej zhodných zāležitostiach od r. 1927, pôsobí už 50 rokov v oblasti “prāvnych služieb podnikom”, a jej aktivita je v sūčasnej dobe vykonāvanā troma oddeleniami, ūzko spolupracujūcími, ktoré sa zaoberajū záležitosťami nižšie opísanými. Popri jurisdikcii a talianskom prāve boli nāsledkom otvorenia našich kancelārií v Sofii, Belehrade a Bukurešti na jurisdikciu a bulharské, srbskē a rumunskē prāvo, rozšírené samotné služby.

**Oddelenie obchodného práva a hospodárského práva**

 • obchodné zmluvy (poradenstvo, redigovanie zmluv, vytváranie vzorov, asistencia pri jednaniech v Taliansku a v zahraničí) a riešenie nasledujūcich sporov sūdnou cestou a prostredníctvom arbitráže,
 • právo obchodných společností, bankové a finančné právo vrátane fūzií, akvizícií, inkorporácií, reorganizácie koncernov, reštrukturalizācie; “IPO’s”, spravovanie finančných prostriedkov obchodných spoločností (“corporate finance”), zriaďovanie zahraničných poboček, špekulācia na zisk s vypožičanými peniazmi (“leverage”) a kúpa spoločností vlastným podnikovým vedením (“management by-outs”) vrátane zodpovedajúcej starostlivosti,
 • medzinárodný obchod a colné právo,
 • inženierské zmluvy, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (“joint-ventures”),
 • obchodný prenájom a operácie týkajúce sa nehnutel˅ností,
 • zprostredkovatel˅skē právo (vyjednávanie, dodavatel˅stvo; udel˅ovanie licenčného práva alebo koncesu k prevádzaniu obchodnej činnosti vuyžívaním know-how a duševnēho vlastníctva iného, skúsenejšieho obchodníka
  (“franchising” ) atď.),
 • poistné právo,
 • podniková zodpovednosť za škody podl˅a občianského práva a zodpovednosť za výrobok,
 • “e-commerce” – ako medzi dvôma podnikmi, tak medzi podnikom a zákaznikom,
 • vymáhanie dlhu súdnou cestou – advokátska kancelária disponuje rozsiahlou sieťou korešpondetov po celom území Talianska a v hlavných európskych mestách,
 • konkurzné právo,
 • plavebné a dopravné právo – oblasť, ktorej aktivita je koordinovaná našou kanceláriou v Janove,
 • auditing a bezpečnosť práce na pracovisku, zpracovanie osobných údajov atď.,
 • sprāvné právo a riešenie sprāvne-právnych sporov vrátane práva životného prostredia a financovanie projektov (“project financing”),
 • privatizácia – so zameraním na juho-východnú Európu,
 • obchodné trestné právo – so špeciálnym zameraním na talianskú, srbskú a rumunskú jurisdikciu.

**Oddelenie práva duševného vlastníctva (priemyslného práva)**

 • patentové právo, právo užitných vzorov a právo vynálezov,
 • ochranné známky a označenia majúce rozlišovaciu schopnosť,
 • autorské právo – predovšetkým oblasť ochrany designu, módnych výtvorov a ochrany softwaru,
 • licenčné zmluvy – prevody technológií, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou (“joint-ventures”), “merchandising”, udel˅ovanie licenčného práva alebo koncesu k prevádzaniu obchodnej činnosti využívaním know-how a duševného vlastníctva iného, skúsenejšieho obchodníka (“franchising”),
 • “nekalá” súťaž, kartelové (antitrustovē) právo – vrátane procedúry pred národnými úradmi pre hospodársku súťaž a pred orgány ES a ESD,
 • právo reklamy a médií (mediálne právo) – vrátane riadenia pred národným úradom pre reklamu,
 • právo informačných technológií,
 • trestné priemyslné právo, falšovanie (odpovednostné aspekty priemyslného prāva).

V prebehu r. 1994 boli zavedené kompletné služby patentové kancelárie (predcházajúce výzkumy, vklady ochranných známok, predkladanie žiadostí o patenty, obnovovacie riadenie, atď.) prostredníctvom špecifickēho prispievania zo strany odborníkov prijatých ako patentový právni zástupcovia (“patent attorney”, “patent liason agent”), ktorými podl˅a naších informácií disponujeme ako jediná advokátska kancelária v Taliansku in-house.

**Oddelenie pracovného práva**

 • individuálne pracovné právo,
 • právo zamestnávatel˅ov vrátane zmluv obchodných riaditel˅ov (“managers’ contracts”),
 • právo sociálneho zabespečenia a s ním súvisiace právne spory,
 • kolektívne pracovné právo,
 • trestné pracovné právo (zodpovednostný aspekt pracovného práva),
 • prisťahovalectvo týkajúce sa právnických osôb (“corporate immigration”).

**Aplikované právo medzinárodnej fiskálnej sústavy a daňové a poplatkové právo**

 • zdaňovanie, medzinárodné daňové plánovanie,
 • talianské daňové osvedčenie,
 • daňové a poplatkové právne spory,
 • daňové a poplatkové trestné právo.

Doplnenie najnovšími odbornými údajmi v uvedených sektorech je zaistené univerzitnou aktivitou, didaktikou, výskumy niektorých našich pracovníkov v oblasti priemyslného práva, medzinárodného práva, práva medzinárodného obchodu, komunitárneho práva, medzinárodnej fiskálnej sústavy a civilného procesu, ktoré vyústily v rôzne významné publikácie. Další spolupracovníci advokátskej kancelárie SLS môzu ponúknuť zahraničnú odbornú kvalifikáciu alebo sú prijímaní ako patentoví právni zástupcovia či komerční právnici.
Osobné, biografické a životopisné údaje našich pracovníkov sú k dispozici na všetkých popredných medzinārodných profesných ročenkāch zahrňujúce Martindale-Hubbel, International Consultants, DatenInfoService, Simons atď. Niektorí z pracovníkov a spolupracovníkov advokātskej kancelārie disponujú taktiež so svojou vlastnou internetovou strānkou ako napr. Simona Cazzaniga, Giuliano Pennisi a  Tito Ballarinoi. Na strānke “Personal Membership” sú uvedené rozlišnē asociācie, zväzy a profesné organizácie, ktorých sú súčasne člennmi.

Advokátska kancelária je členom početných organizácií, asociácií a obchodných komôr, ktoré sú uvedené na strānke “Firm’s Membership”.
Okrem ústredných sídiel v Miláne a ich pobočiek v Janove a v Ríme, disponuje troma decentralizovanými kanceláriemi v Lombradii, a to v Abbiategrasso (MI) pre juho-východnú oblasť milánského okresu a oblasť Pavie, v Monze pre oblasť Monzi a Brianzi a v Trascore Balneario (BG) pre oblasť Bergama a Brescie. Od r. 1992 mā SLS k dispozici taktiež dve reprezentatívne kancelárie v Tokyu a Londýne – obohatené mimochodom digitálnym vysokorýchlostným prepojením so zdrojmi našich talianských kancelárií a s talianskými obchodnými komorami – ktorých výlučným účelom je poskytnúť taliansku či bulharsku, srbsku a rumunsku právnu pomoc na mieste.
Čo sa týká medzinárodnej spolupráce, využíváme prítomnosť početných zahraničných odborníkov v úlohách našich zamestancov, ktorých materským jazykom je angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, japončina a fínština (vrátane bulharského, rumunského a srbochorvátského jazyka), s výraznými poznatkami právneho poriadku ich pôvodného štátu.

Sme schopní spravovať naše vzťahy a kontakty a vymieňat si informácie takmer vo všetkých európskych jazykoch na hlavných komunikačných kanāloch (poštou, dennou poštou, telefaxom, telefonnou linkou, PC-faxem, elektronickou poštou na Internete/compuservem/videotelem, videokonferenciami) a na všetkých nejbežnejších pamäťových médiách.

Od mája 1989 kontakty s klientmi advokátskej kancelárie sú vedené taktiež prostredníctvom publikácie “Newsletteru” vydávaného každé tri mesiace a obsahujúcého informácie všeobecnēho charakteru, ktorý je rozširovaný prostredníctvom poštového zasielania alebo e-mailom. Od júna 1991 vychádza v medzinárodnej edícii v anglickom jazyku, ktorá je účelovo zameraná na našich zahraničných klientov a dopisovatel˅ov. Mnohē dalšie texty v taliančine a v iných jazykoch sú dostupné na týchto internetových strānkāch.
Bližšie informācie o procedúrach prijímania nových pracovníkov a možnostiach stáží sú k dispozícii na našich internetových stránkách pod označením “Recruitment”.


Latest News

SLS Leading Commercial Litigation and Arbitration Lawyer 2019

Milan, June 17th 2019 Another international accolade for Studio Legale Sutti‘s Commercial Litigation and Arbitration […]

The Most Important Thing is That the Client is Very Pleased…

Milano, 30-05-2019   Articolo pubblicato su Annual Review di TagLaw relativo ad un caso seguito […]

Video di Stefano Sutti in “Le controversie in materia di commercio internazionale”

Milano, 20-05-2019 Sul canale Youtube dello Studio Legale Sutti è disponibile il video dell’intervento “Le […]